Talvivaarassa yhä 9,6 miljoonaa kuutiota jätevettä

Kainuun ely-keskuksen mukaan Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä on johtanut vuoden alusta toukokuun loppuun mennessä noin 3,7 miljoonaa kuutiometriä kalkkikäsiteltyjä jätevesiä vesistöihin.

Vuoksen vesistön suuntaan niistä on laskettu noin 1,3 miljoonaa kuutiometriä.

Kainuun ja Pohjois-Savon ely-keskusten vesistökatsauksen tuloksissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia Vuoksen vesistön suunnassa. Kivijärven alusvedessä mangaanin, raudan, rikin ja sulfaatin ainepitoisuudet ovat edelleen suuria. Useimpien aineiden määrät ovat kuitenkin selvästi pienentyneet ajan kuluessa.

Laakajärven sekä Kiltuanjärven tilanne on hieman parantunut suurimmilta osin. Esimerkiksi Laakajärven pohjoisosan syvänteellä alusveden sulfaattipitoisuus oli laskenut noin kolmasosaan kevättalven 2014 tasosta ja keskiosan pitoisuus oli puolittunut.

Alapuolisella Nurmijoen reitillä Talvivaaran kuormitus puolestaan näkyy vedenlaadussa selkeämmin kuin vuosi sitten. Raportin mukaan Kivijoen huonon vedenlaadun vaikutukset ulottuvat nyt tarkkailualueen alaosaan ja hidastavat alkanutta toipumista. Muutosta kuitenkin voidaan pitää vähäisenä.

Kiltuanjärven alapuolisten havaintopaikkojen sulfaattipitoisuuskeskiarvot eivät ole vesieliöstöä eivätkä vedenkäyttöä haittaavalla tasolla. Talvivaaran kuormitus on edelleen havaittavissa pääsääntöisesti veden suolaisuuden lisääntymisenä.