Karttulassa raivataan johtokatuja syksyn aikana – voi aiheuttaa hetkellisiä sähkökatkoja

Karttulassa tehdään syksyn aikana johtokatujen raivausta, jossa keskijännitelinjaa raivataan 22 kilometriä ja pienjännitelinjaa 24 kilometriä. Raivaukset toteutetaan syys–lokakuun aikana ja työn kesto on arviolta noin 3–4 viikkoa.

Työ alkaa Kuivaniemen alueella sijaitsevista saarista edeten sieltä mantereelle ja sitä kautta kirkon alueelle. Työ tehdään käsin pääasiassa raivaamalla kasvillisuutta raivaussahalla sekä tarvittaessa kaatamalla puita moottorisahalla. Suurin osa työstä on johtokatujen raivausta sekä vieressä olevien puiden oksintaa. Työ on tarkoitus saada valmiiksi ennen lumien tuloa.

Johtokatujen raivaus parantaa sähkönjakelun varmuutta. Raivauksessa poistetaan johtoalueilla kasvava puusto ja johtoalueen reunoilta vaaralliset kallellaan olevat puut sekä suurten puiden oksat. Työstä ei aiheudu merkittävää haittaa liikenteelle tai alueen asukkaille.

Työ aloitetaan aamuisin, jolloin asutuksen lähellä tehtävästä työstä saattaa aiheutua jonkin verran melua. Vaikeissa puunkaadoissa sähköt voidaan joutua katkaisemaan hetkellisesti, jotta kaatoa suorittavan metsurin työturvallisuus voidaan taata. Näissä tapauksissa sähkökatkot ovat lyhyitä, maksimissaan puolen tunnin pituisia.

Kohteissa, joissa sähkölinja kulkee asuinrakennuksille ilmajohtona, voi urakoitsija joutua liikkumaan myös piha-alueilla. Liikkumiseen urakoitsijalla on oikeus ja työ pyritään tällöin tekemään niin, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa asukkaille.

Raivauksessa kaadetaan Savon Voima Verkon kustannuksella ainoastaan huonokuntoiset ja sähkölinjalle vaaralliset puut. Mikäli pihan ympäristössä on muita huonokuntoisia puita, on niiden kaadattaminen maanomistajan itsensä vastuulla. Raivauksen hoitavaan urakoitsijaan on mahdollista ottaa yhteyttä ja sopia mahdollisista muista puun kaadoista samalla, kun urakoitsija hoitaa Savon Voima Verkon tilaamaa raivausurakkaa.

Vuonna 2017 raivattavaa johtokatua on yhteensä 3 276 kilometriä, josta keskijännitelinjoja on 1 800 kilometriä, pienjännitelinjoja 1 430 kilometriä ja korkeajännitteistä siirtoverkkoa 136 kilometriä. Alueen maanomistajat voivat korjata esimerkiksi polttopuuksi kelpaavan puuston maillaan kulkevilta johtoalueilta.