Talvivaara ei voi kohta juoksuttaa vettä pois kaivosalueelta - sulfaattikiintiö uhkaa täyttyä

Talvivaaran kaivoksen vara-altaat ovat täyttymässä, sillä vettä ei pian voi enää juoksuttaa ulos voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti, koska sulfaatin ja muiden haitta-aineiden kiintiöt täyttyvät. Sulfaatin vuosikiintiön täyttyminen riippuu juoksutustahdista, mutta kiintiö täyttynee maalis-huhtikuussa ennen kevätsulamista.

Kaivoksen viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissinen arvioi, että jos sulfaatin vuosikiintiö täyttyy, eikä lisäkiintiöitä tule ja vesivarastot täyttyvät, viranomaisten ja valtion kanssa on sovittava paras ja ympäristöturvallisin ratkaisu.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön kaivostoimintaa harjoittava tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo meni konkurssiin marraskuussa. Toiminnanharjoittaja eli konkurssihallinto valtio taustallaan vastaavat turvallisuudesta.

– Käytännössä ympäristöturvallisin ratkaisu lienee tällöin luparajojen mukaiseksi puhdistettujen vesien johtaminen pois alueelta vaikka Kalliojoen virtaamasääntöä sivuten, Nissinen huomauttaa.

Keväästä tulee vaikea koska lunta on paljon ja lumen vesiarvot ovat jonkin verran keskiarvoja suuremmat.

– Puhdistettuja jätevesiä juoksutetaan ympäristöluvan mukaisesti. Sulfaattikiintiö on määräävä eivät metallit. Kun sulfaattikiintiö täyttyy, edessä on vesien varastointi. Toki odotamme ratkaisuja haettuihin lisäkiintiöihin, Nissinen kertoo.

Talvivaarassa on 9,1 miljoonaa kuutiota vettä. Siitä 2,7 miljoonaa on ympäristöluvan mukaisesti puhdistettuja jätevesiä, jotka voitaisiin johtaa ulos nopeasti, mutta silloin Kalliojoen virtaamasääntöä jouduttaisiin käytännössä rikkomaan. Näitäkin puhdistettuja vesiä varastoidaan alueella, mikä vie allastilaa.

Padot ja altaat ovat Nissisen mukaan kunnossa ja niissä on tilavuutta. Patoviranomaisen kanssa tarkistetaan patoja ja patojen ylävedenkorkeuksia sekä hätäylävedenkorkeuksia, jotta selviää, voiko padoilla säilyttää vettä pidempään yli normaalin ylävedenkorkeustason.

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokan mukaan suunniteltu Nuasjärven purkuputki ei ratkaise kevään vesipulmia.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto päättää, onko purkuputken rakentaminen laillista. Putkesta jätettiin aluehallintovirastoon yli 500 muistutusta. Aluehallintovirasto ratkaisee rakentamisen vaatiman vesitalousluvan maaliskuun lopulla. Päätöksestä voi valittaa.

Kaivoksen hoitoa vaikeuttaa kolme toimijaa. Ensimmäisenä on työ- ja elinkeinoministeriö ja elinkeinoministeri Jan Vapaavuori (kok.), sitten Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, kaivoksen perustaja Pekka Perä ja yrityssaneerauksen selvittäjä Pekka Jaatinen sekä kolmantena Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä ja julkiselvittäjä Jari Salminen.

Konkurssipesän asianajotoimisto on valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen kaivoksen vuodenvaihteessa saamasta vesien varastointiluvasta. Pesän mukaan kaivoksen ei tarvitse olla täsmällisesti selvillä kaikista päästöistä.

Mahdollisia konkurssipesän ostajia ovat muun muassa ruotsalainen Boliden (SS 25.11.2014) ja belgialainen Nyrstar. Nyrstar tukee yhtä tarjouksentekijää varmistaakseen vuonna 2010 Talvivaaran kanssa sovitut sinkkitoimituksensa.