Onko yli 70-vuotiaiden velvoittaminen karanteenia vastaaviin olosuhteisiin laillista?

On järkyttävää havaita, että viranomaiset heti poikkeustilalakisäädösten astuttua voimaan ovat sen varjolla, vastoin pääministerin toistuvia vakuutteluja, ryhtyneet toimenpiteisiin, joilla rajoitetaan kansalaisten perustuslaillisia oikeuksia ilman että nämä rajoitukset perustuvat lakeihin ja asetuksiin tai niiden nojalla annettuihin valtuutuksiin. Tämä näyttää koskevan myös hallituksen linjausta 16.3. määrätä yli 70-vuotiaat pysymään sisällä karanteenia vastaavissa olosuhteissa. Hallituksen linjauksessa todetaan: ”Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), …” (OKM, STM, VN:n viestintäosasto, tiedote 140/2020). Tämä velvoite rajoittaa merkittävällä tavalla kaikkien yli 70-vuotiaiden kansalaisten, myös kotonaan asuvien, liikkumavapautta. Yli 70-vuotiaille annettu kielto pysyä erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa koskee satojatuhansia Suomen kansalaisia. On tarpeen tarkastella lähemmin tämän ikäihmisille asetetun velvoitteen oikeudellisia perusteita.

Hallituksen linjausta koskevana toimivaltaisen viranomaisen toimeenpanoasiakirjana voidaan pitää sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tiedotetta 55/2020, ”Mitä 70-vuotiaan pitää ottaa huomioon koronavirustilanteessa?”, joskaan tällaiset tiedotteet eivät normaalioloissa toimi toimeenpanoasiakirjoina. Tiedotteessa toistetaan hieman eri sanakääntein velvollisuus pysyä erillään muista ihmisistä. Yli 70-vuotiaat velvoitetaan siis pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa eli karanteenia vastaavissa olosuhteissa. Keskeistä tämän ”ohjeen” ymmärtämisen kannalta on, mitä merkitys verbillä ”velvoittaa” on. Kielitoimiston sanakirja antaa verbille ”velvoittaa” merkityksen ”määrätä tai asettaa jollekulle jokin velvollisuus, kehottaa sitovasti”. Jos viranomainen velvoittaa kansalaisen johonkin tekoon tai tekemättä jättämiseen, on tällaisen velvoitteen perustuttava johonkin säädökseen. Näin ei kuitenkaan näyttäisi olevan tässä tapauksessa, sillä STM:n tiedotteessa ei viitata mihinkään säädökseen. Tässä on lisäksi otettava huomioon, että voimassa olevan perustuslain 9 §:n mukaan Suomen kansalaisilla on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa ja että perustuslain 7 §:n mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen. Näistä oikeuksista voidaan poiketa vain lakiin perustuvilla rajoituksilla, kuten menettely Uudenmaan eristämisessä osoittaa (säädöskokoelma 146/2020). Tartuntatautilakiakaan ei voida soveltaa, sillä valtaosalla yli 70-vuotiaista ei ole tartuntatautilaissa tarkoitettuja tauteja. STM:n tiedotteessa mainitaan myös, että yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään ”karanteenia vastaavissa olosuhteissa”. Karanteenista on säännökset tartuntatautilaissa, mutta voimassa olevassa lainsäädännössä (FINLEX) käsite ”karanteenia vastaavat olosuhteet” esiintyy vain koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissaolevan tuesta annetussa laissa 30.4.2020 (297/2020, HE 51/2020) ilman mitään määritelmää. Valmiuslain käyttöönottoa koskevissa valtioneuvoston (VN) asetuksissa ei ole Uudenmaan eristämistä koskevan asetuksen lisäksi muita Suomen kansalaisten liikkumista Suomessa rajoittavia asetuksia (säädöskokoelma 125/2020 ja myöhemmät vastaavat).

STM:n tiedotteessa esiintyy keskeisen, velvoittavuutta koskevan muotoilun lisäksi kehotukseksi muotoiltuja tahdonilmaisuja, jotka ovat selvässä ristiriidassa velvoittamista koskevan muotoilun kanssa. Näyttäisi siltä, että hallituksen linjauksen ja STM:n tiedotteen 55/2020 muotoilemisessa ei ole ollut mukana juristin koulutuksen saaneita virkamiehiä. Luultavasti nämä asiakirjat onkin kyhännyt joku STM:öön otettu poliittinen erityisavustaja. On erittäin huolestuttavaa, että kansalaisten perusoikeuksia rajoittavia määräyksiä annetaan valmiustilalain varjolla ilman säädöksiin perustuvaa toimivaltaa. Ohjeistamista ja kehottamista merkitsevät muotoilut hallituksen linjauksessa ja STM:n tiedotteessa tekevät nämä asiakirjat ristiriitaisiksi ja tulkinnanvaraisiksi. Hallituksen linjaus yli 70-vuotiaiden liikkumisen rajoittamisesta ja STM:n tiedote ovatkin johtaneet erilaisiin tulkintoihin. STM:n edustajat puhuvat yhtäältä rajoituksista (esimerkiksi STM:n Satu Karppinen, Helsingin Sanomat 7.5.2020 s. A 10), toisaalta ohjeista. Tämäkin osoittaa, että STM:stä puuttuu riittävä juridinen asiantuntemus.

Voi kysyä onko yli 70-vuotiaat vailla säädöksiin perustuvia toimivaltuuksia velvoitettu pysymään sisällä asunnoissaan lähes kahden kuukauden ajan. Niin ikään voi kysyä, ovatko edellä käsiteltyjen asiakirjojen merkitykseltään ristiriitaiset muotoilut tietoisesti valittuja valmiustilalain soveltamisen varjolla vai onko kyse työtapaturmasta. Olipa asian laita kuinka tahansa, kansalaisilla on nyt syytä huoleen, ja heidän on oltava valppaina, jotta valmiustilalain soveltamisessa viranomaiset eivät ylitä toimivaltuuksiaan.

Järkyttynyt yli 70-vuotias

Kirjoitus julkaistaan poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.