Mainos: Savon Yrittäjät

Ilmastonmuutos vaikuttaa pk-yritysten toimintaan

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: Energiatehokkuuden ja yrityskuvan parantaminen vauhdittavat pohjoissavolaisten yritysten ilmastotoimia. Valtakunnallisessa Suomen Yrittäjien, ELY-keskusten ja Finnveran yhteisessä Pk-yritysbarometrissä kysyttiin ensimmäistä kertaa ilmastonmuutoksen vaikutuksista yritysten liiketoimintaan. Näin vastasivat pohjoissavolaiset yritykset. Vertasimme tuloksia myös pääkaupunkiseudun yritysten vastauksiin.

Ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat haasteet ympäristölle, taloudelle ja hyvinvoinnille ovat nousseet laajasti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yrityksillä on iso rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, etenkin puhtaiden ratkaisujen ja teknologioiden kehittäjänä sekä vähähiilisten ja energiatehokkaiden toimintatapojen toteuttajina.

Yli puolet barometriin vastanneista pohjoissavolaisista yrityksistä ei koe ilmastonmuutoksen vaikuttavan heidän liiketoimintaansa. Neljännes kokee sen lisäävän liiketoiminnan haasteita ja reilu viidennes kokee ilmastonmuutoksen luovan uusia mahdollisuuksia. Tulokset ovat linjassa valtakunnallisessa vertailussa.

Pääkaupunkiseudun yritysten vastaukset poikkeavat Pohjois-Savon vastauksista. Haasteiden lisääntymiseen uskoo ainoastaan 16% alueen yrityksistä, kun taas liiketoiminnan mahdollisuuksien lisääntymiseen uskoo yli neljännes vastanneista yrityksistä.

Yritykset ovat hitaita kartoittamaan oman liiketoimintansa ilmastovaikutuksia. Barometriin vastanneista Pohjois-Savon yrityksistä vain viidennes on kartoittanut oman liiketoimintansa ilmastovaikutukset. Pääkaupunkiseudulla tilanne on hieman parempi. Vastanneista yrityksistä neljännes on kartoittanut liiketoimintansa ilmastovaikutuksia.

 

Ilmastonmuutoksen liiketoimintaa kehittävään vaikutukseen uskovat yritykset vastasivat ilmastovastuullisuuteen panostamisen vahvistavan yritysten omaa liiketoimintaa. Lähes puolet alueemme yrityksistä uskoo liiketoiminnan kehittyvän yrityksen panostaessa kiertotalouteen.

Tässä on selvä ero pääkaupunkiseudun yrityksiin. Noin viidennes alueen yrityksistä uskoo kiertotalouteen panostamisen lisäävän liiketoimintaa. Pääkaupunkiseudulla uskotaan omien teknologisten innovaatioiden vauhdittumiseen sekä konsultointipalveluiden lisääntymiseen. Molemmat nousevat selkeästi yli koko maan keskiarvon.

Yrityksiltä kysyttiin niiden jo käytössä olevista keinoista hiilijalanjäljen vähentämiseksi. Pohjois-Savon vastauksissa korostuivat tuotannon energiatehokkuuden parantaminen, kierrätys sekä materiaalien käytön tehostaminen. Pääkaupunkiseudulla esiin nousee yritysten toimintatapojen muutos esimerkiksi vähentämällä matkustamista ja siirtymällä etäpalaverikäytäntöön. Lisäksi yritykset ovat kiinnittäneet huomiota kierrätyksen tehostamiseen.

 

Tulevan vuoden toimenpiteitä kysyttäessä Pohjois-Savon yritykset nousevat esille innokkaina tehokkuuden parantajina. Viidennes Pohjois-Savon yrityksistä kertoo jatkavansa tuotannon energiatehokkuuden parantamista sekä materiaalin ja tuotteiden käytön tehostamista.

Kierrätykseen aikoo panostaa kolmannes. Alueemme nousee koko maan keskiarvon yläpuolelle kaikissa kolmessa toimenpiteessä. Myös pääkaupunkiseudulla aiotaan jatkaa samalla trendillä kuluneen vuoden tapaan. Työskentelytapoja muutetaan ja kierrätystä tehostetaan.

Huolestuttavaa kasvua nähdään yrityksien osalta, jotka eivät aio toteuttaa mitään ilmastotoimia. Koko maan keskiarvo on 35%, Pohjois-Savon 37% ja pääkaupunkiseudun 35%.

 

Ilmastoteot koetaan hyvänä yrityskuvan rakentajana. Suurimpina motivaattoreina yrityksien ilmastoteoille ovat arvot ja strategia. Näin kertoo puolet sekä Pohjois-Savon, pääkaupunkiseudun, että koko maan vastanneista yrityksistä. Seuraavana tulee kustannussäästöt ja tehokkuuden lisääminen. Tässä Pohjois-Savo nousee selvästi koko maan keskiarvon yläpuolelle 50% osuudellaan.

Yrityskuvan rakentaminen ilmastotekojen kautta on tärkeää sekä Pohjois-Savon, että pääkaupunkiseudun yrityksille. Tuloksista huomaa myös lainsäädännön ja säätelyn vaikuttavan yritysten toimintaan. Lainsäädännön velvoitteet ovat vaikuttaneet viidenneksessä yrityksiä sekä Pohjois-Savossa, että pääkaupunkiseudulla.

 

Suomen Yrittäjät, Työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera tekevät kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista asemaa kartoittavan Pk-yritysbarometrin. Kevään 2020 kyselyyn vastasi noin 4600 pk-yritystä. Kysely on edustava kokoluokittain, päätoimialoittain ja alueittain.

- Jotta barometrin tulokset vastaisivat mahdollisimman tarkasti koko maan tosiasiallista tilannetta, tulosten laskentaan vastausaineistoa on oikaistu yritystilastojen tietojen perusteella. Näin Pk-yritysbarometrin aineisto pyrkii vastaamaan mahdollisimman hyvin tarkasteltavan alueen ja koko maan pienten ja keskisuurten yritysten todellista rakennetta. Tämän seurauksena myös tulokset ovat yleistettävissä koskemaan kaikkia pk-yrityksiä, eikä vaan vastaajia, kertoo Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen.

Sivustolla voi lukea Savon Yrittäjien YrittäjäSanomat-lehden juttuja Pohjois-Savon alueen yrittäjistä, työelämästä ja markkinoista. Sisältö on Savon Yrittäjien tuottamaa.

Yrittäjäsanomien näköislehteä voit lukea tästä!

Liity Yrittäjien verkostoon tästä!