Apulaisoikeusasiamieheltä moitteet ortodoksiselle kirkolle Huurinaisen asian käsittelystä

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin arvostelee tapaa, jolla Suomen ortodoksinen kirkko kuuli Iisalmen seurakunnan silloista kirkkoherraa Elias Huurinaista asettaessaan tämän toimituskieltoon.

Asia liittyy tapaukseen, jossa Iisalmen ortodoksisen seurakunnan valtuusto erotti seurakuntansa neuvoston huhtikuussa 2015. Asiaa käsiteltiin myös Itä-Suomen hallinto-oikeudessa, joka päätti heinäkuussa seurakunnan valtuuston ylittäneen asiassa toimivaltansa.

Sakslin perustelee asiaa sillä, ettei kuulemistilaisuuden järjestämistä 12 tunnin valmistautumisajalla voida pitää hyvän hallinnon mukaisena menettelynä. Kirkkoherra oli saanut sunnuntai-iltana kello 20 kotiovelleen kutsun saapua seuraavana aamuna kello 8 järjestettyyn kuulemistilaisuuteen.

- Asianosaiselle on hallintolain mukaan ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun, apulaisoikeusasiamies huomauttaa.

Apulaisoikeusasiamies Sakslinin mukaan kirkkoherralle olisi tullut varata tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa asian ratkaisemiseen ja tutustua asiaan liittyviin asiakirjoihin.

Suomen ortodoksinen kirkollishallituksen käsityksen mukaan kuulemispyyntö täytti hallintolaissa säädetyt edellytykset. Lisäksi kirkollishallitus perusteli kirkon toimintaa sillä, että rikosprosessuaalinen lainsäädäntö mahdollistaa pakkokeinojen käytön hyvin lyhyellä kuulemisajalla tai jopa ilman kuulemista. Apulaisoikeusasiamies huomauttaa, ettei toimituskieltoon asettaminen ole rikosprosessuaalinen pakkokeino.

Piispa voi ortodoksisesta kirkosta annetun lain mukaan määrätä papin enintään kuuden kuukauden mittaiseen toimituskieltoon, mikäli papin epäillään syyllistyneen kirkkoherrana toimiessaan vakaviin rikoksiin.