Haluatko itsehoitoa ePa-projektista? – Koeta selvittää mihin Kuopiolta voi upota jopa miljoona euroa

Kuopio aikoo lähteä mukaan valtakunnalliseen omahoito ja digitaaliset arvopalvelut -hankkeeseen, jonka osana kaupunkiin tulisi ePalvelu. Sillä kansalaiset harjoittavat itsehoitoa.

Kaupunginhallitus käsitteli maanantai-iltana "itsehoidon sähköisten palveluiden valtakunnalliseen kehittämisyhteisöön osallistumista ja näiden palveluiden hankintaa osaksi Kuopion sähköisten palveluiden kokonaisuutta".

Kuopion osuus yhteishankinnasta olisi noin 170 000 euroa ja Kuopion osahankeen hinnaksi muodostuisi kolmen vuoden aikana 902 900 euroa. Tekes-rahoituksen osuus voi olla 50 prosenttia jälkimmäisestä summasta, jolloin Kuopion omarahoitusosuudeksi jäisi 451 450 euroa.

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen muutti päätösesitystään niin, että tarvittavat määrärahavaraukset käsitellään talousarviopäätösten yhteydessä ja ensi vuonna vielä asianomaisissa lautakunnissa. Kaupunginhallitus teki alustavan päätöksen osallistumisesta hankkeeseen.

 

Näin asiasta kerrottiin kaupunginhallituksen esityslistalla:

Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut – hanke (ODA -hanke) on yhdeksän kuntatoimijan (Eksote, Espoo, Hämeenlinna, Tampere, Turku, Oulu, Kuopio, Helsinki ja Joensuu) yhteistyöhanke, joka koostuu Espoon kaupungin hallinnoimasta koordinaatiohankkeesta sekä yhdeksästä kuntakohtaisesta osahankkeesta. Hankkeen toteutusta on valmisteltu kesäkuusta 2014 lähtien.

Hankekokonaisuuden tavoitteena on kehittää digitaalinen eri päätelaitteilla toimiva palvelukokonaisuus (ODA- palvelukokonaisuus), joka sisältää sähköisen hyvinvointitarkastuksen ja valmennuksen, älykkäät oirearviot ja palvelutarpeenarviot / hyvinvoinnin arviot sekä sähköisen hyvinvointisuunnitelman. Toiminnallisen muutos aikaansaadaan teknologisen innovaation tukemana. Eri osahankkeissa kehitetään ja pilotoidaan osia kokonaisuudesta, jotka koordinaatiohankkeen avulla yhdistetään kokonaisuudeksi. Kaikki osapuolet saavat hankkeen päättyessä käyttöönsä koko palvelukokonaisuuden. Teknisen järjestelmän kehittäminen ja yhteiset ostopalvelut sen kehittämiseksi on keskitetty koordinaatiohankkeeseen.

Kehittämiskohderyhmänä ovat kuntalaiset ja hyvinvointipalveluja käyttävät asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneita omasta hyvinvoinnista, tai joilla on yksittäinen terveyteen tai hyvinvointiin liittyvä ongelma tai jokin pitkäaikaissairaus tai pitkäaikaisen seurannan / palvelun tarve.

Palvelukokonaisuus integroidaan asiakas- ja potilastietojärjestelmiin sekä muihin sähköisiin palveluihin (esim. ajanvaraus, turvallinen viestinvälitys ja laboratoriotulosten katselu). Palvelukokonaisuus mahdollistaa myös asiakkaan itse keräämien ja kirjaamien tietojen hyödyntämisen terveystaltion avulla. Järjestelmä on älykäs, eli se ohjaa asiakasta eri lähteistä saatuja tietoja yhdistämällä. Erillisten osien sijaan palvelut on integroitu kokonaisuudeksi. Kuntalaisen / asiakkaan näkökulmasta palvelukokonaisuus muodostaa sujuvia, pitkälle automatisoituja itse- ja omahoidon palveluketjuja ja ohjaa käyttäjää oikea-aikaisesti tarkoituksen mukaisen palvelun / toiminnon piiriin. Hankkeessa turvataan palvelukokonaisuuden ylläpito.

Kuopion osahanke muodostuu kahdesta projektista, jotka ovat ePalvelu –projekti (ePa-projekti) ja Asiakaskortti –konseptia koskeva projekti (AKO-projekti), joissa syntyneitä käytänteitä ja tuotoksia voidaan hyödyntää ristiin. Projektit tekevät myös tiivistä yhteistyötä. Yhteistyöllä varmistetaan tuotosten mahdollisimman yhtenäinen rakenne ja tiedonvälityskonseptit riippumatta siitä, mihin asiakassegmentteihin ne liittyvät.

Sekä AKO -projektin että ePa-projektin tehtävänä on kehittää ja pilotoida digitaalinen ePalvelu kuntalaisten käyttöön. AKO-projektin omistaa kaupungin lapsiperhepalveluyksikkö. Kohderyhmänä ovat 12 - 18 -vuotiaat avo- ja sijaishuollon lapset ja heidän perheensä, joille on syntynyt asiakkuus kaupungin lapsiperhepalveluihin. Kumppaneina projektissa ovat kaupungin eri toimialat, erityisesti aikuissosiaalityö, oppilashuolto ja terveydenhuollosta kouluterveydenhuolto ja opiskeluterveydenhuolto.

ePa-projekti perustuu Kuopion kaupungin ja valtiovarainministeriön sopimaan hyvinvoinnin integroituun kuntakokeilu -toimintamalliin, jossa teemoina ovat palvelujen integraatio, elämänhallinnan kehittäminen, vastuutyöntekijämalli ja monialainen asiakastyö. Kohderyhmänä ovat 16-29 vuotiaat nuoret. Kumppaneina on yrityksiä, kolmannen sektorin toimijoita ja kaupungin eri toimialoja kuten esimerkiksi nuorisopalvelut ja oppilashuolto. Projektin keskeisimpinä tehtävinä on 1) parantaa nuoren ja ammattilaisten välistä kommunikaatiota, 2) pilotoida toimintamallia, jolla tuetaan nuoren pärjäämistä ja nuoren omaa elämänhallintaa, 3) luoda toimintamalli, jolla nuori osallistetaan palvelujen kehittämiseen, kuten esimerkiksi teknologiaratkaisujen kehittämiseen ja 4) kehittää nuoren itsearviointimittaristo, jonka avulla tunnistetaan paremmin nuoren omat voimavarat, nuoren riskitekijät, parhain mahdollinen palvelu tai tuki nuorelle. Projektin tehtävänä on myös kehittää nuoren itsearviointitetoihin perustuva sähköinen palveluohjaus sekä suunnitella ja pilotoida monialainen hyvinvointisuunnitelma.

Omahoito – ja digitaaliset arvopalvelut Kuopion kuntaprojekti tehtävänä on kehittää nuorten palvelukokonaisuuksia monialaisesti, jolloin kehittäminen tapahtuu yhteistyössä sekä kaupungin eri yksiköiden että myös kaupungin ulkopuolisten toimijoiden, kuten ostopalvelujen tuottajien ja järjestöjen kanssa. Osaprojektissa pilotoidaan sähköisiä ePalveluja nuorten itse- ja omahoitoisuuden käyttöön.

Kuopion osahankkeen tulosodotuksena on, että vuonna 2018 Kuopiossa on asiakas- ja työntekijäkäytössä toimiva ja tietoturvallinen sekä omahoitoisuutta vahvistava ePalvelu, joka vahvistavaa asiakkaan ja asiakkaan läheisverkoston itsehoitoisuutta sekä selkeyttää eri toimijoiden rooleja asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä ja säilyttämisessä. Palvelukokonaisuuden avulla kuntalaiset ja asiakkaat arvioivat itse omaa terveyden- ja hyvinvoinnin tilaansa, toimintakykyä ja saavat siihen liittyviä toimintasuosituksia, valmennusta ja palveluohjausta oikea-aikaisesti ja tarpeen mukaisesti. Työntekijöiden työprosessit uudistuvat ja ammattilaiset hyödyntävät ODA- palvelukokonaisuutta aktiivisesti omassa työssään moniammatillisesti ja monialaisesti sekä hyödyntävät kvantitatiivisesti mitattavissa olevaa dataa asiakkaiden toimintakyvyn, palvelutarpeen ja tuen määrän kehittymisestä.

Hankkeesta aiheutuvat kustannukset

Yhteisjärjestelmähankinta

Osana hanketta on tarkoitus toteuttaa yhteisjärjestelmähankinta mukaan lähtevien toimijoiden kesken. Hankintakonsortioon ovat maaliskuussa 2015 olevan näkemyksen mukaan liittymässä Espoo, Helsinki, Oulu, Turku, Tampere, Joensuu, Hämeenlinna, Kuopio, Eksote ja YTHS.

Hankinta on tarkoitus toteuttaa hankintakonsortion toimesta niin, että hankintayksikkönä toimii KL-Kuntahankinnat Oy, joka Kuntaliiton omistamana toimijana toimii kunnallisena yhteishankintayksikkönä.

Järjestelmän toteuttamiseen liittyen konsortion jäsenet perustavat hanketoimiston, joka vastaa yhteisesti hankinnasta ja järjestelmän toteuttamisen ohjauksesta kilpailutetun toimittajan suuntaan. Myöhemmässä vaiheessa hankintaa konsortion jäsenet tutkivat mahdollisuutta siirtää kilpailutettu ja toteutettu järjestelmä- ja palvelukokonaisuus jonkin konsortion vaikutuspiirissä olevan kunnallisen inhouse ICT yhtiön (kuten Medi-IT, Medbit tai Istekki) hoidettavaksi.

Osana määrittelyprojektia ODA-konsortio kartoitti markkinoilla olevien ratkaisuiden tilannetta ja hintatasoa ns. tietopyynnöllä. Tietopyyntöjen vastauksien perusteella ODA-konsortio on arvioinut hankittavan kokonaisuuden hinnan (sisältäen hankintaorganisaation oman projektihenkilöstön kustannuksen) muodostuvan kolmen (3) vuoden hankintakauden aikana seuraavaksi:

Hanketoimiston kautta tulevan yhteisjärjestelmähankinnan ja toteutusprojektin arvo konsortioon osallistuville organisaatioille (3 vuoden aikajakso): 4 500 000 euroa.

- Ohjelmiston hankinta: 3 700 000 euroa.

- Hanketoimiston kustannukset (palkat jne.): 800 000 euroa.

Kuopion osuus hanketoimiston kautta tulevasta yhteishankinnasta on noin 170 000 euroa.

Osahankkeesta aiheutuvat kustannukset

Järjestelmän yhteisenhankinnan lisäksi kokonaisuuteen kuuluu Kuopion osahanke, jonka hinnaksi muodostuu (3 vuoden aikajakso): 902 900 euroa projektisihteeristä, osa-aikaisesta työpanoksesta cotrollien, tietohallinnon ja yksikön henkilöstöstä vahvistettuna tarvittavilla osaamisilla toiminnallisista yksiköistä.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.