Lasten syövät uusiutuvat entistä harvemmin

Lasten syövät uusiutuvat entistä harvemmin. Syöpähoitojen kehittyminen on parantanut lapsipotilaiden pitkän aikavälin ennustetta huomattavasti, kertoo Uutispalvelu Duodecim. Uuden brit­ti­tut­ki­muksen mu­kaan erot ovat nähtä­vissä etenkin vuo­den 1990 jäl­keen hoide­tuissa.

Tulokset perustuvat 35 000 henkilön seurantatietoihin. Henkilöt olivat sairastuneet syöpään alle 15-vuotiaana vuosina 1940–2006. Mu­kaan va­littiin vain poti­laita, jot­ka olivat ol­leet hen­gissä vä­hintään vii­si vuot­ta diagnoo­sista.

Vuoteen 2012 mennessä potilaista oli kuollut 4 500. Se oli yh­deksän ker­taa enemmän kuin muus­sa sama­ni­käi­sessä väes­tössä. Käytän­nössä tä­mä tar­koitti vuo­den ai­kana 64 lisä­kuo­lemaa jo­kaista kym­mentätu­hatta poti­lasta koh­den.

Lapsena syöpään sairastuneiden kuol­leisuus oli suu­rempaa kuin mui­den, mutta yh­teys oli sel­västi hei­kompi poti­lailla, jot­ka oli hoi­dettu vuo­sina 1990–2006. Lap­suuden syö­pään liit­tyvä lisä­kuol­leisuus oli heil­lä vain 30 pro­senttia en­nen 1970-lukua hoidet­tujen lisä­kuol­lei­suu­desta. Noin 40 pro­senttia 50–59-vuo­tiaiden lisä­kuol­lei­suu­desta joh­tui syö­västä ja 20 pro­senttia sy­dän- ja veri­suo­ni­tau­deista, mut­ta yli 60-vuo­tiailla sydän­sai­raudet nou­sivat suurem­maksi kuolin­syyksi.

Tut­kimus jul­kaistiin British Me­dical Journa­lissa.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.