Matematiikan arvosanat eivät ole vertailukelpoisia: 9 vastaa toisessa koulussa arvosanaa 5

Lukioiden matematiikan arvosanalinjat eroavat toisistaan ratkaisevasti, selviää Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arvioinnista. Arviointiin osallistui 2 051 lukion tai ammatillisen koulutuksen opiskelijaa.

Vaativassa lukiossa arvosanan 5 saanut opiskelija voi olla osaamiseltaan samalla tasolla kuin arvosanan 9 saanut opiskelija toisessa lukiossa. Tämä heikentää opiskelijoiden oikeusturvaa selvästi, sillä lukion päättöarvosanaa käytetään osana korkeakoulujen hakuprosessia.

Tulokset selittyvät pitkälti sillä, että parhaimpia tuloksia saaneissa lukioissa matematiikan kursseilla edetään pidemmälle tai syvemmälle ja näin myös vaaditaan enemmän osaamista kuin heikoimpia tuloksia saaneissa lukioissa.

– Noin 8 000 opiskelijalla, jotka tulevat tuloksiltaan parhaista lukioista, voi olla liian vaatimaton arvosana taitotasoon nähden, kertoo Karvin erikoisasiantuntija Jari Metsämuuronen esimerkkinä.

Ylioppilastutkinnon ajatellaan harmonisoivan päättöarvosanoja, kun opettajat osallistuvat ylioppilaskokeen pisteitykseen. Tavoitteena on, että opettajien antamien arvosanojen taso asettuisi samaksi eri koulujen välillä. Näin ei kuitenkaan arvioinnin perusteella tapahdu.

– Opettajilla lienee taipumusta antaa arvosanoja oppilaitoksen oman jakauman pohjalta. Tästä seuraa se, että lukion parhaille oppilaille on taipumusta antaa korkeita ja heikoimmille matalia arvosanoja riippumatta siitä, mikä opiskelijan tosiasiallinen osaamistaso on, pohtii Metsämuuronen.

Ongelma opiskelijoiden arvosanojen kohtaamattomuudessa syntyy siitä, että lukion päättötodistusta käytetään osana hakuprosessia jatko-opintoihin. Kun arvosanojen taustalla oleva osaaminen ei ole todellisuudessa samantasoista, syntyy hakuvaiheessa ilmeisen epätasa-arvoinen tilanne.

– Vaativan lukion ”heikko” opiskelija saattaa saada arvosanakseen 6, mutta onkin oikeasti osaamistasoltaan tätä selvästi parempi. Kun kaksi opiskelijaa hakee samaan jatkokoulutuspaikkaan – toinen arvosanalla 6 vaativasta lukiosta ja toinen arvosanalla 9 vaatimattomammasta lukiosta – arvosanan 9 saanut opiskelija on ansiottomasti etulyöntiasemassa valinnassa, sanoo Metsämuuronen.

Opiskelijoiden oikeudenmukaisen kohtelun takaamiseksi Karvi suosittelee, että lukion päättötodistuksen matematiikan arvosanaa ei pitäisi käyttää hakuvaiheessa keskeisenä opiskelijoiden pääsykriteerinä ennen kuin arvosanat on yhdenmukaistettu eritasoisten lukioiden välillä.