Raportti: Fimean pääpaikka Helsinkiin, Kuopiolle hyvitykseksi neurokeskus ja tutkimuslaitos Masote

Selvitysmies Osmo Soininvaara kannattaa edellisen selvitysryhmän näkemystä, jonka mukaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean päätoimipaikan tulisi sijaita Kuopion sijaan Helsingissä.

Fimea jatkaisi monitoimipaikkaisena virastona. Kuopiossa jatkettaisiin lääkehoitojen arviointiin ja lääkehuollon kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Kuopiossa voisivat jatkaa työskentelyään ne Fimean työntekijät, jotka haluavat. Kuopiossa on nyt noin neljännes Fimean työvoimasta eli noin 60 asiantuntijaa.

Suunniteltu Fimean toimintojen siirto Kuopioon voisi Soininvaaran mukaan toteutua vain laajojen irtisanomisten kautta, jolloin Fimean toiminta vaurioituisi vakavasti ja pitkäaikaisesti.

Soininvaara luovutti selvitysraporttinsa keskiviikkoaamuna sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle (ps.) ja perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle (kesk.).

 

Lopullisen ratkaisun Fimean alueellistamisen kohtalosta tekee maan hallitus ministeri Mattilan esityksestä todennäköisesti helmikuussa.

Fimean alueellistaminen alkoi vuonna 2009, jolloin päätettiin, että Kuopio on Fimean pääpaikka. Määräaikojen pidentämisen jälkeen viraston tehtävien tuli siirtyä Kuopioon vuoden 2018 loppuun mennessä.

Soininvaara korostaa, että Fimea on asiantuntijaorganisaationa täysin riippuvainen avainhenkilöistään, joiden osaamista ei ole vara menettää. Hänestä kokonaisvastuu rekrytoinneista ja sijoittumisesta tulisi jättää Fimean operatiivisen johdon päätettäväksi.

Soininvaara myös muistuttaa, että Fimean tuloista vain 15 prosenttia tulee valtion budjetista. Loput tulevat maksullisesta toiminnasta, josta ulkomaiset lääkealan toimijat rahoittavat noin 90 prosenttia. Ilman heidän luottamustaan Fimean tulojen romahdus johtaisi toiminnan merkittävään supistumiseen ja viraston vaikuttavuuden heikkenemiseen EU:n lääkevalvontaverkostossa.

 

Soininvaaran mielestä työpaikkojen tasaisempi sijainti maan eri kasvukeskuksissa on sinänsä kannatettavaa. Soininvaara ehdottaakin, että perustettavan uuden Kansallisen neurokeskuksen päätoimipiste sijoitetaan Kuopioon, koska Itä-Suomen yliopistossa on jo nyt neurotieteiden vahvaa osaamista.

Keskuksen tarkoituksena on koordinoida neurotieteiden kehitystä ja siihen liittyvää yritysyhteistyötä maailmanlaajuisesti. Keskus toisi Kuopiolle työpaikkoja ja alan yritystoimintaa. Kuopiossa tämä klusteri työllistää jo nyt noin 100 osaajaa.

Soininvaara toteaa, että nämä työpaikat ovat alun perin syntyneet Kuopiossa, joten toiminnan laajentaminen ei synnyttäisi samanlaisia ongelmia kuin Fimean siirto Helsingistä Kuopioon on aiheuttanut.

 

Selvitys keskittyy pääasiassa THL:n tutkimustoiminnan kehittämiseen, sillä sote- ja maakuntauudistuksessa tarvitaan uudenlaista tietoa. Soininvaara puhuukin kokonaan uudesta THL:stä.

Soininvaara esittää perustettavaksi viiden entisen sairaanhoitopiirin alueelle, eli jatkossa viidelle yhteistoiminta-alueelle, uuden maakuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen tutkimuslaitoksen Masoten, jonka tehtävänä olisi tuottaa tietoa palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi.

Laitos sijaitsisi viidellä yliopistopaikkakunnalla Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Näiden viiden kesken sovittaisiin työnjaosta. Kohteena olisi muun muassa hoidon vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden tutkimus.

Laitoksella olisi yksi valtakunnallinen johto Helsingissä ja toimipiste sijaitsisi THL:n kanssa samassa talossa. Masoteen yhdistettäisiin nykyiset 11 sosiaalialan osaamiskeskusta.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön Soininvaaralta tilaama 37-sivuinen raportti vastaa siihen, miten ministeriön hallinnonalan laitokset tukisivat nykyistä paremmin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta.

Soininvaara esittää myös nykyisen Valviran yhdistämistä perustettavaan uuteen valtakunnalliseen lupa- ohjaus- ja valvontavirastoon Luovaan. Samalla tulisi purkaa toiminnan päällekkäisyydet aluehallintovirastojen kanssa.

Jos Luovaa ei jostain syystä perustetakaan, pitäisi Soininvaarasta yhdistää Valvira ja Fimea.

Työterveyslaitos tulisi Soininvaarasta siirtää kokonaan työmarkkinajärjestöjen vastuulle.

Oikaisu 19.1.2017 kello 13.18: Selvitysmies Osmo Soininvaara kannattaa edellisen selvitysryhmän näkemystä, ei kahden edellisen selvitysryhmän.

Kansanedustajat Soininvaarasta: "Vesitetään ja nulliteerataan "

Valmisteilla uusi jättivirasto Luova

Fimean pääkonttoria viedään taas Kuopiosta Helsinkiin

Kuopiossa sijaitseva Fimea näyttää putoavan EMA-pelistä