Talvivaaran lisäjuoksutusten vaikutukset lähijärviin on selvitetty

Talvivaaran kaivoksen lähijärvien tila on ennallaan, joten lähes kahden viikon ylimääräinen jäteveden juoksutus viime vuoden lopulla ei ainakaan vielä näy vesien tilassa. Kaivosyhtiö Terrafame joutui juoksuttamaan puhdistettuja jätevesiä Vuoksen ja Oulujoen vesistön suuntaan, koska varastoaltaiden pinnankorkeudet nousivat varorajoille.

Myöskään uuden purkuputken juoksutuksilla ei toistaiseksi ole ollut vaikutuksia Nuasjärven veden laatuun.

Laakajärvessä on edelleen paljon sulfaattia, vaikka Kainuun ely-keskuksen mukaan järven pohjoisosassa on viitteitä, että sulfaatin määrä on vähenemässä.

Pohjoisosan vedenhappamuus on 5,0–5,4 eli yhtä hapanta kuin siihen laskevassa Kivijoessa. Happamuus on kuitenkin Laakajärvelle tavanomaista valuma-alueen maaperän vuoksi. Järven nikkeli- ja kadmiumpitoisuudet alittavat ympäristönlaatunormin.

Kivijoessa on runsaasti mangaania ja sulfaattia. Vesi on laadultaan hyvin samankaltaista kuin vuotta aiemmin.

Kivijoki laskee Laakajärveen Kivijärvestä, jonka syvänteissä alusvesi on hapetonta, ja mangaanin, raudan, rikin sekä sulfaatin pitoisuudet ovat suuria. Nikkelipitoisuus on pienentynyt lähelle ennen kaivoksen aloittamista vallinnutta tasoa.