Finnpulpin pitää nyt laskea, onko toiminta mahdollista

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös Finnpulpin biotuotetehtaan ja Savon Sellun kartonkitehtaan ympäristöluvan määräyksistä asettavat yritysten edustajat tiukan paikan eteen. Kallaveteen johdettavan jäteveden päästörajat ovat selkeästi Finnpulpin lupahakemuksen lukuja alempana.

Lupapäätöksen perustelujen mukaan tehtaan vesi- ja ilmastopäästöille on annettu päästörajat, jotka ovat ”Euroopan komission parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmien mukaiset”. Finnpulp puolestaan katsoo jo lupahakemuksen päästörajojen alittavan vaatimukset, jotka EU on asettanut alan parhaille käytännöille.

Monet vesistöpäästöille asetetut raja-arvot vaikuttavat lukujen perusteella tiukemmilta kuin esimerkiksi Metsä Boardin Äänekosken uudelle tehtaalle asetetut raja-arvot. Erityisen tiukka on fosforin raja-arvo. Niin houkuttelevaa kuin johtopäätösten teko vertailun perusteella olisikin, on ymmärrettävä ja hyväksyttävä se tosiseikka, ettei lukuja ole viisasta asettaa noin vain rinnakkain. Vesistöt poikkeavat toisistaan jo laadultaan. Lisäksi vesistöjen virtaamissa on eroja.

Lupaharkinnassa kyse on virkavastuulla tehdystä viranomaistyöstä, joka tähtää siihen, ettei Kallaveden vesimuodostuman ekologisesti hyvä tila muutu ja että tehtaan jätevesien johtaminen Kallaveteen ei pilaa vesistöä sen enempää Kelloselällä kuin alapuolisillakaan vesialueilla. Lisäksi luvan mukaiset vesistöpäästöt eivät ”ennalta arvioiden” vaaranna Kuopin Veden vedenottamoiden toimintaa Itkonniemessä ja Hietasalossa. Pitkällä tähtäimellä viranomaisen asettama lähtökohta on ainoa kestävä. Siihen on tyytyminen.

Finnpulpin edustajien ei auta nyt muu kuin laskea, miten kalliiksi lupaehtojen täyttäminen tulee ja jääkö sen jälkeen edellytyksiä kannattavalle liiketoiminnalle. Menetelmiä jätevesien puhdistamiselle on varmasti olemassa, mutta teknisten ratkaisujen käytön ratkaisee lopulta taloudellinen harkinta.

Hankkeen mittakaava tekee puhdistusmenetel­mien pienistäkin hintaeroista suuria. Erityisen haasteelliseksi tilanteen tekee se, että toistaiseksi lopputuotemarkkinoilla ei ole ollut tapana kysyä, millaisin ympäristölupaehdoin tuote on tuotettu, vaan mitä se maksaa ja minkälaatuista se on.

Jatkossa tilanne muuttunee, sillä ympäristötietoisuus lisääntyy koko ajan. Silloin on epäilemättä Finnpulpille eduksi, kun ympäristöasiat ovat sellaisella tolalla, että yritys voi myydä tuotantoaan maailmalla pystypäin.

On syytä muistaa, että maailmanlaajuisessa katsannossa pohjoisen havumetsävyöhykkeen sellutehtailla ei ole nytkään ympäristönäkökulmasta hävettävää. Sen sijaan esimerkiksi eukalyptusta käyttävät sellutehtaat ovat paikoin joutuneet eettisiin ongelmiin, kun eukalyptuspellot vievät tilaa ruuantuotannolta ja kuivattavat kaivoja juomavedestä.

Finnpulpin investoinnin toteutuspäätöksen siirtyminen ensi vuoden toiselle vuosipuoliskolle on viivästys, jonka merkitystä ei pidä liioitella. Perusteellinen harkinta on merkki siitä, että yritys ei ole lähdössä soitellen sotaan vaan toimii vastuullisesti.