Yritys kunnan jäsenenä

Kunnan jäseniä ovat kuntalain mukaan sen asukkaat sekä yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joilla on kotipaikka kunnassa sekä vielä kunnassa kiinteää omaisuutta omistavat. Voisi luulla, että laki velvoittaa kuntaa tiedottamaan jäsenilleen ajankohtaisista asioista tasapuolisesti, mutta tämä luulo on väärä.

Kunnan jäsenyys tuo tiettyjä oikeuksia, mutta myös velvollisuuksia, joista tärkein on veronmaksuvelvollisuus. Nämä velvollisuudet koskevat kunnan kaikkia jäseniä, mutta oikeuksia kuntalaki säätää erityisesti vain kunnan asukkaille.

Kuntalain 4.luku käsittelee kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta sekä vaikutusmahdollisuuksia. Ensimmäinen asukkaan oikeus on tietenkin äänioikeus kotikunnassaan. Kunnan asukas voi myös tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa.

Äänioikeuden rajaus vain kunnan asukkaisiin on täysin selvä asia. Yhteisöt, laitokset ja säätiöt eivät äänestä. Äänioikeus on henkilökohtainen, ja hyvä niin.

Valtuuston on huolehdittava siitä, että kunnan asukkailla ja palvelun käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Tämä kuntalain 27. pykälän säännös ei koske muita kunnan jäseniä kuin asukkaita.

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan pykälän mukaan edistää erityisesti muun muassa tiedottamalla kunnan asioista asukkaille.

Kunnan tiedottamisvelvollisuuden rajaus on vielä erikseen kirjattu kuntalain 29 pykälään, jonka mukaan kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista.

Kuntalakia uudistetaan parhaillaan. Uudistuksen yhteydessä tulisi nämä tiedotuspykälät kirjoittaa uusiksi niin, että kunnan jäsenten tasapuolinen kohtelu varmistuu ihan lakitasolla saakka.

Autan kansanedustajia esittämällä yhden sanan muutosta kuntalain 29 pykälään. Sanan ”asukkailleen” tilalle ehdotan sanaa ”jäsenilleen”.

Tiedottamispykälää voidaan täsmentää tarvittaessa säännöksellä, jossa eritellään, miten tiedottaminen hoidetaan asukkaille ja miten muille kunnan jäsenille.

Kuntien ja muiden julkishallinnon toimijoiden päätökset vaikuttavat merkittävästi mm. yritysten toimintaan. Jos kunnan tiedotuslinja on niukka eikä päätösten vaikutuksia yrityksiin arvioida, on tilanne huolestuttava.

Kuopion kaupunginhallitus otti 7. maaliskuuta 2011 tekemällään päätöksellä käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin kaupungin päätöksenteossa. Samanlaisen linjauksen teki myös Var-kauden kaupunginvaltuusto. Myös monessa muussa pohjoissavolaisessa kunnassa on yritysvaikutusten arviointi käytössä.

Iisalmessa yritysvaikutusten arviointia on tehty yhdellä lomakkeella. Nyt kaupungin koneistossa on noussut vastustusta tätä yhden lomakkeen täyttämisvelvollisuutta vastaan. Onkohan kyse asenteesta vai mistä? Yrittäjältä kyllä vaaditaan lukuisten lomakkeiden täyttämistä asioidensa ajamisessa.

Joka tapauksessa tämä savolainen malli yritysvaikutusten arvioinnista on myös syytä kirjata kuntalakiin. Se voidaan toteuttaa ilman, että byrokratia lisääntyy. Kuopion kaupunginhallituksen päätös on hyvä malli kaikille kunnille.

Yritykset ja yhteisöt ovat siis kuntien jäseniä, joille lainsäädäntö asettaa nykyisin enemmän velvollisuuksia kuin antaa oikeuksia.

Yritysten määrä on viime vuosina kasvanut nopeasti pääosin kahdesta syystä. Suuret yritykset ovat luopuneet osasta tehtäviään, jolloin tästä on avautunut mahdollisuus usealle pienemmälle yritykselle. Toisaalta valtio ja kunnat ovat ulkoistaneet tehtäviään kiihtyvällä tahdilla.

Suomessa on noin 300000 yritystä, jotka ovat kukin kotikuntansa jäseniä. Muita yhteisöjä, kuten oppilaitoksia ja säätiöitä on kymmeniä tuhansia. Määrä on kasvussa.

Kuntalain tiedottamisvelvoite ei siis koske näitä kunnan jäseniä. Asukkailleen kunnan on laadittava tarvittaessa katsauksia kunnan palveluja, taloutta, ympäristönsuojelua ja maankäyttöä koskevista asioista. Kaikki nämä koskettavat läheisesti muitakin kunnan jäseniä kuin asukkaita.

Edellä kuvattua lakiuudistusta voi joku vastustaa sanomalla, että yrityksillä ja yhteisöillä on voimavaroja hoitaa omia etujaan ja saada tietoa.

Suurilla yhteisöillä voi ollakin, mutta ylivoimainen valtaosa yrityksistä on pieniä, joiden omistajat ja henkilökunta ovat kiinni jokapäiväisessä työssä niin, ettei heillä ole mahdollisuuksia seurata kunnan toimia, jotka kuitenkin saattavat vaikuttaa huomattavasti heidän toimintaansa.

Eilen 5.9. vietettiin yrittäjän päivää. Menestyvä yritys ja menestyvä kunta kulkevat käsi kädessä. Yritys voi edellyttää kunnan jäsenenä kunnalta palveluja ja sujuvaa yhteistyötä. Yrityksen velvollisuutena puolestaan on hoitaa asiansa hyvin ja tehdä osaltaan kunnan tehtävä mahdollisimman helpoksi.

Pohjois-Savossakin on useita esimerkkejä aivan lähiajoilta, jolloin kunta on taannut yrityksen lainoja merkittävillä summilla tai osallistunut muutoin yrityksen tukemiseen.

Kunta on luottanut yritykseen. Yrityksen tulee tehdä kaikkensa, että se on tämän luottamuksen arvoinen.

Kirjoittaja on Kuopion kauppakamarin toimitusjohtaja.