Susikeskusteluun saatava muutos

Kansanedustaja Hannu Hoskosen (kesk.) esittämät väitteet susipolitiikasta, suden kannanhoidosta, poliisin toiminnasta, kanta-arviosta ja SusiLife-hankkeesta eivät pidä paikkaansa (SS 12.1.).

Luonnonvarakeskus (Luke) ei salaile susien todellista määrää. Susikannan kanta-arvio on esitetty avoimesti ja läpinäkyvästi kaikille saatavilla olevassa raportissa. Jokainen kiinnostunut voi tutustua, millaiseen tietopohjaan kunkin reviirin arvio susien määrästä pohjautuu.

Susi aiheuttaa huolta, pelkoa ja joskus vahinkoja. Tuoreessa suden kannanhoitosuunnitelmassa toimenpidevastuita konfliktitilanteissa on selkeytetty. Huolta ja uhkaa aiheuttavat tilanteet hoitaa Suomen riistakeskus, ja poliisiviranomainen keskittyy vaaraa ja vakavaa vaaraa aiheuttaviin tilanteisiin. Lisäksi hoitosuunnitelmassa on erinomaisesti avattu omatoiminen karkottaminen ja pakkotilaoikeuden käyttäminen tilanteissa, joissa susi uhkaa ihmisen henkeä ja terveyttä tai omaisuutta.

Yhteiskunnalla on työkalut torjua suden aiheuttamia konfliktitilanteita. Poliisin valtakunnallinen suurpeto-ohje otettiin käyttöön vuonna 2018, ja riistahallinnolla on omat toimintaohjeensa.

Luke on tutkimuslaitos eikä tee suurpetopolitiikkaa. Suurpetojen lainsäädännöllistä asemaa säätelee EU:n luontodirektiivi, ja Suomi on jäsenmaana huomioinut direktiiviin määräykset metsästyslaissa ja –asetuksessa. Suden kannanhoitosuunnitelma uudistettiin viime vuonna MMM:n johdolla laajasti sidosryhmiä ja susireviirien asukkaita osallistaen. Suomen riistakeskus vastaa kannanhoitosuunnitelman toimeenpanosta ja Luke tuottaa tietoa kannanhoidon tueksi.

SusiLIFE on EU:n Life-ohjelmasta rahoitettu kuusivuotinen hanke, jota toteuttavat Luke, Suomen riistakeskus, Metsähallitus, Itä-Suomen poliisi ja Suomen Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri. Tavoitteena on edistää ihmisen ja suden rinnakkaiseloa niin, että susien aiheuttamat huoli, pelko ja vahingot vähenevät.

Hankkeessa välitetään tietoa sudesta ja kehitetään työkaluja susivahinkojen ennaltaehkäisyyn, esimerkiksi metsästyskoirien suojaukseen. Laittoman tappamisen vähentäminen on vain yksi hankkeen monista tavoitteista. Metsästyksen valvonnan lisääminen ei millään tavoin leimaa sitä valtaosaa metsästäjistä, jotka toimivat rehellisesti ja lain mukaan.

Suteen liittyvä keskustelu on kärjistynyttä, osin erittäin asiatonta tutkijoiden ja viranomaisten maalittamista. Toivomme malttia ja faktapohjaisuutta susista käytävän keskusteluun. Esitämme avoimen kutsun kansanedustaja Hoskoselle tulla keskustelemaan suden kanta-arviosta, kannanhoidosta ja SusiLIFE-hankkeesta. Käymme mielellämme asiallista keskustelua susiasioista.

Lue lisää aiheesta