Pääkirjoitus 22.10.2021: Valtion metsien käsittelystä syntyi kelpo ehdotus

Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla joutui vastatuuleen eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnassa, joka esittääeduskunnalle kansalaisaloitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämistä. Valiokunnan päätös oli yksimielinen eli sen hyväksyivät myös Satu Hassi (vihr.) ja Jenni Pitko (vihr.).

Valiokunta pitää kansalaisaloitteen tavoitteita valtion metsien biologisen monimuotoisuuden, hiilensidonnan ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämisestä kannatettavina. Myös vesistöjen tilan ja metsien virkistys- ja matkailukäytön edellytysten parantamisesta valiokunta oli samaa mieltä aloitteen tekijöiden kanssa. Mietintö korostaa valtion metsien kokonaiskestävää käyttöä. Se tarkoittaa, että ekologisen kestävyyden lisäksi myös taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja ilmastollinen kestävyys otetaan huomioon ja vielä tasapainoisesti.

Maa- ja metsätalousvaliokunta on tehnyt historiaa. Se ei asettunut polarisoituneen jokotai-keskustelun osapuoleksi saati tuomariksi, vaan katsoo parhaan metsänhoitotavan voivat vaihdella eri näkökulmien mukaan. Sekäettä-näkökulma on rakentava ja sitä paitsi kaikin tavoin perusteltu. Yksimielisyyttä sopii kiittää näinä aikoina, kun metsäkeskustelussa tunteet ohittavat tosiasioita ja pelkillä mielikuvilla kiistetään käytännön metsänhoidon todennettuja saavutuksia.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan ajatukset eivät tosin taida kelvata esimerkiksi niille aktivisteille, jotka vastustavat Metsähallituksen jatkuvan kasvatuksen kokeilu-, tutkimus- ja mallialueen hakkuita Suomussalmen Pirttivaarassa.

Kun huomioon pitää ottaa metsänhoitomenetelmien vaikutukset metsien kasvuun, taloudelliseen tuottoon, hiilensidontaan, monimuotoisuuteen, vesistöjen tilaan, poronhoitoon ja virkistyskäyttöön, olisi ollut yksiselitteisesti tyhmää rajata metsänkäyttömenetelmistä avohakkuu kategorisesti pois.

Valiokunnan mielestä jatkuvan kasvatuksen osuutta on perusteltua lisätä valtion metsissä. Suometsissä, virkistys- ja matkailualueilla, sekä erityiskäytössä olevien alueiden reunoilla on järkevää välttää avohakkuita. Niinpä valiokunta liitti päätösesitykseensä kaksi lausumaa, joista ensimmäinen ehdottaa muun muassa, että eduskunta edellyttää valtion metsissä käytettävän monipuolisesti erilaisia metsänkäsittelymenetelmiä. Toinen lausumaehdotus koskee Metsähallituksen tuottotavoitteita ja tuloutusvaatimuksia. Ne tulee asettaa tavalla, joka ei vaikeuta valtion metsien kokonaiskestävää käyttöä.

Valiokunnan päätösesitys on hyvin perusteltu ja tasapainoinen ja sen soisi vähentävän metsäkeskustelun vastakkainasettelua.

Jatkuvan kasvatuksen osuutta on perusteltua lisätä valtion metsissä.

Kommentoi