Ely haluaa Yaran tarkastelevan vielä kipsiselvityksen vaihtoehtoja

Yaran Siilinjärven kaivoksen kipsinläjityksen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa (YVA) on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, millainen vaikutus kipsiläjitysalueella syntyvillä suotovesillä on pohjavesiin ja sitä kautta edelleen vesistöihin.

Näin todetaan Ely-keskuksen tuoreessa lausunnossa, jonka se on antanut Yaran YVA-ohjelmasta.

Lausunnossaan ELY-keskus myös esittää, että Yara tarkastelee vielä kertaalleen hankkeensa eri toteutusvaihtoehtoja. On esimerkiksi huomioitava mahdollisuus tulevien aluelaajennusten suuntaamiseen poispäin asutuksesta.

Ely-keskus muistuttaa, että huomiota on kiinnitettävä myös ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen.

ELY-keskus sai Yaran arviointiohjelmasta 53 lausuntoa ja mielipidettä viranomaisilta, yhteisöiltä ja yksityisiltä kansalaisilta. Valtaosa palautteesta tuli lähialueen asukkailta. Niissä suhtauduttiin kriittisesti arviointiohjelmassa esitettyihin vaihtoehtoihin kaksi ja kolme. Molemmissa vaihtoehdoissa läjitysalueen pinta-ala kasvaisi nykyisestä. Samalla läjitys myös siirtyisi nykyistä lähemmäs asutusta.