Huruslahden pohjamyrkyt tarkkailuun ensi kesänä

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely) on aloittanut Varkauden Huruslahden ja sen alapuolisen Haukiveden tarkkailuohjelman laadinnan.

Tarkkailu on tarkoitus aloittaa tulevana kesänä.

Huruslahden pohjasedimentistä löytyi vuosina 2008-2010 elohopeaa ja organotinayhdisteitä, muun muassa TBT:tä.

Myrkyt ovat sitoutuneet pohjasedimenttiin, eivätkä aiheuta välitöntä vaaraa ihmisille tai alapuoliselle vesistölle.

Tarkkailu tavoitteena on varmistaa, etteivät haitta-aineet aiheuta riskiä alueen eliöstölle tai ihmisen terveydelle.

Tarkkailun ansiosta aktiiviset kunnostustoimet voidaan aloittaa tarvittaessa nopeasti.

Ely-keskus on etsinyt sopivia kunnostusvaihtoehtoja jo vuodesta 2010. Nollaplus- eli luontainen puhdistuminen osoittautui viime vuonna parhaaksi vaihtoehdoksi.

Muut vaihtoehdot, ruoppaus ja virtaussuuntien muuttamisen arvioitiin toteuttamiskelvottomiksi laajojen ja ennalta arvaamattomien ympäristövaikutusten vuoksi.