Kallavesi kärsii Saaristokadun takia

Kuopion Saaristokadun rakentaminen näyttää vaikuttaneen haitallisesti Kallaveden laatuun kadun ja siltojen läheisyydessä.

Erityisesti syvänteiden veden laatu on heikentynyt.

Kuopiolainen Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy on seurannut Saaristokadun vaikutusta lähivesiin jo kadun rakennusvaiheessa. Seuranta päättyi viime vuoden lopulla.

Yhtiön toimitusjohtajan, biologi Jukka Hartikaisen mukaan Saaristokatua rakennettaessa havaittiin rakennustöistä johtuvaa veden samentumista ja kiintoainepitoisuuden kasvua. Tilanne kuitenkin palautui normaaliksi.

– Myös syvänteiden veden laatu heikentyi rakentamisvaiheessa. Nyt olemme huomanneet, että esimerkiksi syvänteiden happipitoisuus on edelleen laskenut.

Hartikaisen mukaan on mahdollista, että kadun ja siltojen rakentaminen heikensi veden vaihtuvuutta, joka on puolestaan näkynyt syvänteiden veden laadussa.

Myös pohjaeläimistössä näyttää tapahtuneen lajistollisia muutoksia. Tarkkailualueen viidestä näyteasemasta neljän tila oli jälkitarkkailussa jonkin verran huonompi kuin ennen rakentamisen aloittamista.

Lisäksi Saaristokadun alue on rehevämpää ja levätuotanto suurempaa kuin eteläisellä Kallavedellä.

 

Hartikainen huomauttaa, että pysyvät muutokset tulevat esiin vasta pitkäaikaisessa seurannassa.

– Nyt tehty seuranta on melko lyhytaikainen ja tulokset ovat alustavia. Mutta selviä viitteitä muutoksista on havaittavissa.

Veden huononeminen voi Hartikaisen mukaan pysähtyä ja veden laatu jää tietylle tasolle.

– Taso voi stabiloitua ”hyväksyttävälle tasolle”, jolloin huono happipitoisuus ei aiheuta ongelmia.

Hartikainen perää jatkoseurantaa asiassa.

– Pohdimmekin nyt, onko Saaristokadun veden laatua tarpeen seurata esimerkiksi Kallaveden yhteistarkkailun yhteydessä. Asiaa ei kuitenkaan ole vielä sovittu.

 

Koko Kallaveden seurannassa on keskitytty suurimpiin pistekuormittajiin kuten Savon Selluun ja Kuopion Lehtoniemen jätevedenpuhdistamoon.

Hartikaisen mukaan Kallaveden kokonaislaatu on ”ihan hyvä”. Mitään dramaattista ei viimevuosina ole tapahtunut.

– Kuormittajien vaikutukset näkyvät niiden lähialueilla esimerkiksi syvänteiden happipitoisuuden alenemisena ja rehevyyden lisääntymisenä. Mutta suoranaista virkistyskäytölle aiheutuvaa haittaa ei ole.

Kallaveden tilaan vaikuttaa kuitenkin myös muualta tuleva hajakuormitus.

– Esimerkiksi Iisalmen ja Nilsiän reiteiltä sekä Kallaveden omilta valuma-alueilta tulee varsinkin sateisena vuonna paljon kuormitusta. Se näkyy enemmänkin kuin pistekuormittajien toiminta.

Lopputalvella 2013 Pohjois-Kallaveden pintavesi oli erittäin rehevää. Tämä johtui nimenomaan lisääntyneestä hajakuormituksesta.

Kuhakanta kovassa kasvussa