Kuopiossa kysyttiin mielipiteitä kunnossapidosta – näin asukkaat vastasivat

Kuopiolaiset ovat melko tyytyväisiä kaupungin hoitamiin ylläpitopalveluihin, selviää tuoreesta kyselytutkimuksesta. Tutkimukseen osallistui yhteensä 18 kuntaa.

Tulosten mukaan kuopiolaiset ovat muuta maata tyytyväisempiä kaupungin katuvalaistukseen. Tyytyväisyys puistojen hoitoon on valtakunnan keskimääräistä tasoa.

Jäteasioissa ongelmajätteiden ja suurten jätteiden keruupisteiden toiminnan arvio on hieman parantunut, mutta vastaavasti lasinkeräys- ja paperinkeräyspisteiden toimivuus on laskenut. 

Kokonaisuutena katujen hoidon osalta Kuopio sijoittui kuten aikaisemminkin eli hieman kuntien keskiarvoa paremmin

- Liukkauden torjunnassa on onnistuttu hyvin, mutta vastaavasti katupölyn hallinta keväällä on haasteellista, kuvaa katujen hoidon osalta tasapainoilemisen vaikeutta kunnossapitopäällikkö Juho Pelkonen.

Katujen hoidossa Kuopio sijoittui kuitenkin suhteellisen hyvin kuten aikaisemminkin eli hieman kuntien keskiarvoa paremmin.

Kyselytutkimuksen alueellisessa osassa pyrittiin tutkimaan eroavaisuuksia eri kunnossapitoalueiden kesken. Tätä varten Kuopio jaettiin kunnossapitoalueisiin postinumerojaolla, joka varsin hyvin vastaa aluejakoa.

- Tarkkaa analyysia on alueellisten vastausten perusteella vaikea tehdä. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että alueelliset vertailut osoittavat kunnossapidon laadun säilyneen pääosin edellisvuoden tasolla, toteaa Pelkonen.

Asuntoalueiden lähimetsien hoito teetetään erillisenä alueurakoiden ulkopuolisena työnä. Sen vuoksi se ei ole vertailukelpoinen eri alueurakoiden välillä.

FCG:n laatima kyselytutkimus toteutettiin huhti-toukokuussa. Kuopiossa kysely postitettiin 1 800 taloudelle, joista 556 palautti kyselylomakkeen ja pieni osa vastasi kyselyyn verkossa. Vastausprosentti Kuopion aineistossa oli 32 %, joka on hieman yli maan keskiarvon.