Kuudella alueella melkein merkittävä riski

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ei aio ehdottaa, että Pohjois-Savoon nimettäisiin merkittäviä vesistötulvariskialueita.

Ely-keskus on kuitenkin tulvariskien alustavassa arvioinnissa tunnistanut kuusi vähäisempää tulvariskialuetta. Vähäisempiä tulvavahinkoja voi olla odotettavissa Varkauden, Kuopion, Lapinlahden, Iisalmen, Kiuruveden ja Siilinjärven keskustoissa ja niiden ympäristöissä.

Näistä alueista tärkeimmät ovat Varkauden, Kuopion ja Iisalmen tulvariskialueet, joilla merkittävän tulvariskialueen kriteerit ovat lähellä täyttyä. Näillä alueilla tehdään tulvariskien hallintaa palvelevaa suunnittelua lähivuosina.

Tulvariskien alustava arviointi ja ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi on tehty vuonna 2010 voimaan tulleen tulvariskilain mukaisesti. Ehdotus on nähtävillä kuntien ilmoitustaululla ja ely-keskuksen nettisivuilla.

Alueen kunnat, toiminnanharjoittajat ja kansalaiset voivat esittää mielipiteitään ELY-keskuksen tekemästä ehdotuksesta kesäkuun loppuun asti.

Maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ELY-keskusten ehdotusten ja niistä saatujen mielipiteiden pohjalta.

Merkittäville tulvariskialueille tehdään jatkossa tulvavaara- ja tulvariskikartat, joista selviää, minne tulva voi levitä ja mille toiminnoille tulvista voi aiheutua vahinkoa. Niille vesistöalueille, joille on nimetty yksi tai useampi merkittävä tulvariskialue, tehdään tulvariskien hallintasuunnitelmat, joissa esitetään toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi.