Oikeus kumosi Kiuruveden kaupunginsihteerin valinnan

Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Kiuruveden kaupunginvaltuuston päätöksen, joka koski kaupunginsihteerin valintaa.

Valtuusto valitsi kesäkuussa 2015 uudeksi kaupunginsihteeriksi Tuomo Sallisen.

Virkaa hakenut kauppatieteiden maisteri ja filosofian lisensiaatti Seija Pikkarainen valitti kuitenkin päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Valituksen perusteet olivat muun muassa, että hakijoiden ansioita ei ole vertailtu tasa-arvosta annetun lain ja yhdenvertaisuuslain edellyttämällä tavalla ja että päätös on puutteellisesti perusteltu. Pikkarainen vetosi valituksessaan myös työkokemuksen määrään.

Hallinto-oikeus toteaa, että päätöksen perustelut ovat hyvin suppeat ja ne koskevat vain virkaan valittua henkilöä.

Perusteluissa ei ole tarkemmin selvitetty sitä, millä tavoin valitun on katsottu olevan henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan muita hakijoita soveltuvampi tehtävään ja mitä puutteita muiden pidemmän työuran omaavien hakijoiden henkilökohtaisissa ominaisuuksissa tai työkokemuksessa on katsottu olevan.

Valtuusto teki virkavalintapäätöksen yksimielisesti ilman, että asiassa olisi järjestetty kuntalain tarkoittamaa vaalia. Koska kyseessä ei ole ollut vaali, ei poikkeuksia perusteluvelvollisuudesta voinut käyttää.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden mukaan päätös on puutteellisesti perusteltu ja virheellisenä kumottava.

Oikeus ei kuitenkaan ota kantaa, onko valintapäätös perustunut tasa-arvolaissa ja yhdenvertaisuuslaissa kiellettyyn syrjintään.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoin kaupunginsihteerin valintaprosessi on aloitettava alusta.