Finnpulpin asemakaava: Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valitukset

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tutkinut ja hylännyt Finnpulpin asemakaavasta tehdyt valitukset. KHO:n torstaina antaman vuosikirjapäätöksen mukaan Itä-Suomen hallinto-oikeuden viime maaliskuussa tekemän päätöksen lopputuloksen muuttamiselle ei ole perusteita.

Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa uuden havusellutehtaan rakentaminen Kuopion Sorsasaloon. Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi viime vuoden syyskussa tekemällään päätöksellä Sorsasalon itäosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Itä-Suomen hallinto-oikeus jätti osin tutkimatta ja osin hylkäsi muutoksenhakijoiden valitukset kaupunginvaltuuston tekemästä päätöksestä.

Muutamat yksityishenkilöt sekä Pro Sorsakoski-Virtasalmi ry olivat peruneet valituslupahakemuksensa. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli joidenkin yksityishenkilöiden sekä Ranta-Toivala-Uuhimäki kyläyhdistyksen valituksista ratkaistavana erityisesti kysymys siitä, onko Sorsasalon itäosan asemakaava ja asemakaavan muutos perustunut maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetulla tavalla kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun, sen edellyttämiseen tutkimuksiin ja selvityksiin.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan asemakaavaa ja asemakaavan muutosta laadittaessa tehdyt selvitykset ovat olleet riittävän yksityiskohtaisia ja kattavia. Alueen käyttämisestä kaavassa osoitettuun tarkoitukseen ei ennalta arvioiden aiheudu sellaisia haittavaikutuksia, joita olisi pidettävä terveellisen elinympäristön luomista tai luonnonympäristön vaalimista koskevien asemakaavan sisältövaatimusten vastaisena.

KHO on kiinnittänyt päätöksessään huomiota erityisesti siihen, mikä on asemakaavoituksen ja samaan hankkeeseen liittyvien edellä mainittujen lupa- ja valvontamenettelyjen suhde kysymyksessä olevan kaltaisissa hankkeissa, ja kuinka yksityiskohtaisia selvityksiä esimerkiksi hankkeen ympäristövaikutuksista voidaan asemakaavan hyväksymisvaiheessa edellyttää.