EU:n komissiolta uusi ehdotus EU-maiden sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta

Ihmisten vapaa liikkuvuus ei olisi mahdollista ilman sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevia EU:n sääntöjä. Nyt unionissa saatetaan ajan tasalle vuodesta 1959 voimassa olleet säännöt, jotta ne olisivat tarkoituksenmukaisia ja vastaisivat nykytodellisuutta EU:ssa.

Komission ehdotuksen mukaan työnhakija voisi viedä työttömyyskorvauksensa mukanaan toiseen jäsenmaahan ja saada korvausta vähintään kuuden kuukauden ajan nykyisten kolmen sijasta. Tämä parantaisi mahdollisuuksia löytää työtä. Samalla helpotettaisiin EU:n laajuista työttömyyttä ja puututtaisiin ammattitaidon tarjonnan ja kysynnän kohtaamattomuuteen.

Rajatyöläisten (yhdessä maassa asuvat ja toisessa työskentelevät henkilöt, jotka palaavat kotiin vähintään kerran viikossa) osalta se jäsenmaa, jossa rajatyöläinen on työskennellyt viimeisten 12 kuukauden ajan, olisi jatkossa vastuussa työttömyyskorvausten maksamisesta. Periaatteena on, että sosiaaliturvamaksut saaneen valtion pitäisi myös maksaa etuudet.

Uusien sääntöjen mukaan EU-maa voisi edellyttää, että työttömäksi jäävä on työskennellyt vähintään kolme kuukautta kyseisen maan alueella ennen kuin hän voi tukeutua toisessa EU-maassa hankittuun aikaisempaan kokemukseen työttömyysetuuden perusteena.

Terveydenhuollon puolella ehdotuksella selvennetään, mitä pitkäaikaishoidon etuuksilla tarkoitetaan ja milloin eri EU-maissa liikkuvat kansalaiset voivat vaatia tällaisia etuuksia. Tämä selkeyttää tilannetta eri EU-maissa oleskeleville pitkäaikaishoitoa tarvitseville, jotka muodostavat ikääntyvissä yhteiskunnissamme kasvavan ryhmän.

EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöön perustuen ehdotuksessa täsmennetään, että EU-maa voi evätä sosiaalietuudet työmarkkinoiden ulkopuolella olevilta liikkuvilta kansalaisilta. Näitä ovat henkilöt, jotka eivät käy työssä, jotka eivät aktiivisesti etsi työtä ja joilla ei ole laillista oleskeluoikeutta kyseisessä maassa. Tällaisilla henkilöillä on laillinen oleskeluoikeus vain siinä tapauksessa, että heillä on toimeentuloon tarvittavat varat ja kattava terveydenhuolto.

Lähetettyjen työntekijöiden osalta komissio haluaa varmistaa, että jäsenmaiden viranomaisilla on oikeat välineet tällaisten työntekijöiden sosiaaliturva-aseman tarkastamiseksi. Se haluaa myös ottaa käyttöön selkeämpiä menettelyjä, joilla voidaan puuttua mahdollisiin epäreiluihin käytäntöihin ja väärinkäytöksiin.

Ehdotuksella ei muuteta lapsilisien maastavientiä koskevia nykysääntöjä. Lapsilisien indeksointia ei ole liioin suunnitteilla: lapsen vanhemman työskentelymaa vastaa lapsilisien maksamisesta, eikä summaa voida mukauttaa, vaikka lapsi asuu muualla. Alle prosentti EU:ssa maksettavista lapsilisistä viedään jäsenvaltiosta toiseen.

Lähde: EU:n komissio