Talouden uhkia ja kehitystä

Varkauden kaupunginhallitus päätti vuoden 2019 talousarvion laadinnan perustaksi kehyksestä, joka oli 2,3 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Tämä on harvinaista että kehys laaditaan alijäämäiseksi. Talouden uhkakuvat ja haasteet liittyvät niin veropohjan ennakoituun heikentymiseen, valtionosuuksien leikkaantumiseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kulujen nousuun.

Hallintokunnittain tehtävä on kova. Säästää pitäisi mutta palveluiden tulisi pelata vähintäänkin yhtä hyvin kuin aiemmin.

Tulevia säästöjä tulee etsiä toiminnasta siten että henkilöstö on siinä aidosti mukana. Työnantajan sekä työntekijäjärjestöjen vuoropuhelun tulee olla rakentavaa ja yhteisen tavoitteen eteen tehtävän työn tulee sitouttaa kaikki positiivisella, kannustavalla otteella.

Soten osalta ymmärretään se, että hoitoa tarvitsevat tulee hoitaa ja ikärakenteen myötä tämä tulevaisuudessa lisää entisestään Varkautelaisten hoidontarvetta. Sosiaali- ja terveyspalveluissa merkittävässä asemassa on kotihoito. Suunnitelmallinen laitoshoidon vähentäminen tuo painetta siihen että kotiin annettava hoito lisääntyy.

Tämän myötä on erittäin tärkeää se että resurssit, työnkuva ja johtaminen ovat kunnossa. Kotihoidon työntekijöiden jaksamisesta ja työnlaadusta on huolehdittava. On varmaa että nämäkin ammattilaiset haluavat hoitaa työnsä mahdollisimman hyvin.

Tulevien investointitarpeiden myötä joudumme päättäjinä arvioimaan jo tämän vuoden aikana miten ja millä aikataululla investointijärjestys toteutetaan pitkän tähtäimen suunnitelman osalta.

Aiemmin tehdyt alustavat investointipäätökset ovat etusijalla, jos näiden osalta ei ilmene merkittäviä muutostarpeita.

Varkauden tärkein tulevaisuuden hanke on uusi sairaala. Tämä investointi takaa sen että talousalueen sairaanhoidollinen osaaminen ja siihen vaadittava infra on kunnossa.

Sairaalasta tullaan valtuustossa tekemään lopullinen päätös vuoden lopulla tai viimeistään ensivuoden alussa. Uskon että hankkeen eteen tehtävä työ on osaavien tekijöiden käsissä.

Uusi sairaala antaa hyvät edellytykset toimivalle yhteiselle Savon Sote -mallille. Yli maakuntarajojen tapahtuva yhteistyö joroislaisten kanssa on hyvä esimerkki sille, että yhteistyö kannattaa.

Talousalueen yhteistyö yli kuntarajojen on edelleen tärkeää. Keskustelut kaikkien lähikuntien kanssa ovat järjestään olleet sen suuntaisia että yhteistyöhön on pyrittävä konkreettisemmin.

Mikäli suunniteltu valtakunnan tason sote- ja maakuntauudistus ei nyt toteudu on siitäkin huolimatta kunnissa katsottava, miten yhteisiä voimavaroja voidaan hyödyntää.

Maa- ja kaavoitusosaamista, yritys ja elinkeinopalveluiden toimivuutta ja miksipä ei markkinointi ja viestintäosaamisen yhdistäminen kuntien kesken voisi olla tavoitteena tulevaisuudessa.

Ja kun ajatusleikkiä vie pitemmälle, mikä estäisi tulevaisuudessa meitä valitsemasta esimerkiksi yhteisen kunta- tai kaupunginjohtajan esimerkiksi Varkauden ja Joroisen kesken? Siinä sitä olisikin näyttävää ja rohkeaa konkreettista yhteistyötä!

Kirjoittaja on Varkauden kaupunginhallituksen puheenjohtaja (sd.).